Reisvoorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Alle reizen op deze site worden geadviseerd en verzorgd door Choice Travel, Constantijndreef 5, 3947PC Langbroek. Tel ; 06-24103883, E-mail ; info@choicetravel.nl. Deelnemer IAGTO.

Artikel 1 – Totstandkoming overeenkomst

1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisadviseur door de reiziger. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door de reiziger door gemailde aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van on-line aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. De bevestiging van de definitief geboekte reis wordt per mail of post door de reisadviseur via een overeenkomst toegezonden. De bevestiging wordt vermeld onder ‘Reisovereenkomst/ nota’.

1.2 Het aanbod van de reisadviseur is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.

1.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website of in andere publicaties van reisaanbiedingen van de reisadviseur. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden de reisadviseur niet. De reisadviseur draagt geen verantwoordelijkheid voor publicaties zoals foto’s, teksten en folders die zijn uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

1.4 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk af te wijken van de gepubliceerde reizen. Elke verlangde afwijking van of toevoeging aan de door de reisadviseur aangeboden reis behoeft de schriftelijke instemming van de reisadviseur. De door de reisadviseur gemaakte extra kosten voor de afwijking, zoals communicatiekosten en bijkomende boekings- en wijzigingskosten, worden in rekening gebracht.

1.5 Bij reizen waarbij het vervoer is inbegrepen is de reisduur vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst zijn hierbij inbegrepen en gelden als hele dagen. Niet de in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijden.

1.6 Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. De reisadviseur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging.

1.7 Een reiziger die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De andere reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk. De reiziger die de reisovereenkomst aangaat zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) verstrekken.

1.8 Indien de reiziger bij het tot stand komen van de overeenkomst bepaalde preferenties (voorkeuren) kenbaar maakt met betrekking tot de reisadviseur te leveren diensten zoals b.v. ligging hotelkamer, zal met de opgegeven voorkeur(en) zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.

1.9 Indien bepaalde voorwaarden (b.v. dieet) zo essentieel zijn dat het afsluiten van de overeenkomst hiervan afhangt, dan is er sprake van essentie. Deze dient u bij boeking uitdrukkelijk kenbaar te maken. De reisadviseur moet schriftelijk bevestigen of de essentie kan worden geaccepteerd.

1.10 De Algemene Vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij die het vervoer feitelijk verricht maken onderdeel uit van de reisovereenkomst die u met Choice Travel gesloten heeft. Choice Travel vliegt met meerdere gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen . De Algemene Vervoersvoorwaarden van deze vervoerders zijn beschikbaar op de site van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van Choice Travel dan gaat u tevens akkoord met deze vervoersvoorwaarden.

Artikel 2 – Betaling

2.1 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van of 15% van de totale reissom bij een “eigen vervoer” reis of bij een vliegreis alleen de kosten van het vervoer per direct per persoon te worden voldaan. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal de reisadviseur dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de afgesloten verzekering te worden voldaan. Bij betaling van de ticketprijs zullen deze per direct naar de klant gemaild worden.

2.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken vóór de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan.

2.3 Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan op de website of andere gepubliceerde reisaanbiedingen van de reisadviseur. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

2.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door de reisadviseur. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringskosten.

Artikel 3 – Reissom

3.1 De gepubliceerde reissom in euro’s geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn de diensten en voorzieningen zoals deze in de gepubliceerde arrangementen zijn omschreven inbegrepen.

3.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze de reisadviseur bekend waren ten tijde van het on-line plaatsen op de website. De reisadviseur behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot de reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. De reisadviseur zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

3.3 De gepubliceerde vluchttarieven zijn op basis van de goedkoopste boekingsklasse. Indien niet meer beschikbaar wordt de klant een alternatief aangeboden.

3.4 Indien de reisadviseur na het sluiten van de overeenkomst de reissom verhoogt, dan heeft de reiziger het recht de overeenkomst te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling. Indien een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de reisadviseur gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert, heeft deze jegens de overige reizigers het recht de met hen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 4 – Reisbescheiden, reisdocumenten en bagage

4.1 De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals b.v. geldig paspoort etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger zelf de door de reisadviseur verstrekte informatie bij de betreffende instanties op toepasselijkheid, actualiteit en volledigheid te laten controleren.

4.2 De reisadviseur is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Tevens dient de reiziger bij boeking de eerste voornaam en achternaam(meisjesnaam), zoals vermeld in het paspoort /ID en geboortedatum aan te geven. Bij onjuiste vermelding of bij tekortkomingen in zijn reisdocumenten zullen alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de reiziger.

4.3 De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 7 tot 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardige redenen moet worden overschreden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek aan de reisadviseur te melden.

4.4 De reisadviseur is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 5 – Wijziging door de reiziger

5.1 Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger wijziging in de overeenkomst verzoeken. Indien de wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 1.4 van deze voorwaarden, de wijziging worden aangebracht.

5.2 De wijzigingskosten bedragen € 30,- per wijziging plus de eventuele communicatie- en wijzigingskosten als bedoeld in artikel 1.4 van deze voorwaarden.

Artikel 6 – Annulering door de reiziger

6.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de reiziger zijn voor iedere reiziger naast eventuele communicatiekosten de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling van 15% en/of de kosten van het ticket bij een vliegreis.
b. Van 56 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 35% van de reissom, echter minimaal de aanbetaling en de kosten van het ticket bij een vliegreis.
c. Van 28 dagen tot 21 dagen voor vertrek: 40% van de reissom, echter minimaal de aanbetaling en de kosten van het ticket bij een vliegreis.
d. Van 21 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 50% van de reissom, echter minimaal de aanbetaling en de kosten van het ticket bij een vliegreis.
e. Van 14 dagen tot 5 dagen voor vertrek: 75% van de reissom, echter minimaal de aanbetaling en de kosten van het ticket bij een vliegreis.
f. Van 5 dagen tot 1 dag voor vertrek: 90% van de reissom.
g. Van 1 dag voor vertrek tot en met de vertrekdag of later: 100% van de reissom.

6.2 De hierboven bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

6.3 Indien één of een deel van de reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, en geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan/kunnen deze reiziger(s) worden vervangen door een andere persoon c.q. andere personen op de volgende voorwaarden:
a. de andere persoon (personen) voldoet (voldoen) aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
b. dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen de in-de-plaatsstelling;
c. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
d. dat van de andere persoon een verklaring wordt ontvangen dat deze kennis heeft genomen van het reisprogramma en de door de reisadviseur verstrekte informatie en de algemene voorwaarden.

6.4 De reiziger en de derde(n) die als plaatsvervanger(s) van de oorspronkelijke reiziger(s) optreedt/optreden, is/zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisadviseur voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging genoemde in artikel 1.4.

6.5 Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 7 – Opzegging door de reisadviseur

7.1 De reisadviseur kan de overeenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisadviseur aan de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.

7.2 De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom.

7.3 De reisadviseur zal, met opgaaf van reden, de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte brengen.

7.4 De reisadviseur heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:
a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;
b. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

7.5 Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, schaarste, natuurrampen en stakingen. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden op de reisbestemming waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 8 – Wijziging door de reisadviseur

8.1 De bijzondere bestemmingen en de lokale omstandigheden van de reizen die de reisadviseur aanbiedt, kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisadviseur is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reisadviseur verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

8.2 De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen voor de reissom hebben, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op de gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisadviseur hebben.

8.3 De reisadviseur heeft het recht de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde, omstandigheden. De reiziger heeft in dat geval recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel recht op restitutie(van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij de reisadviseur binnen 48 uur na ontvangst van het bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

8.4 Indien de in artikel 8 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zorgt de reisadviseur ervoor dat passende, alternatieve, regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis.

8.5 Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger worden aanvaard, verstrekt de reisadviseur de reiziger een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem terugbrengt naar de plaats van vertrek, dan wel een andere met de reiziger overeengekomen plaats van terugkeer.

8.6 Als een wijziging de reisadviseur kan worden toegerekend en de reiziger hierdoor schade lijdt, is de reisadviseur verplicht die schade te vergoeden. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van de reiziger.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de reisadviseur

9.1 De reisadviseur is jegens de reiziger niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze door hemzelf of door andere door hem ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Rekening dient te worden gehouden met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de reizen van de reisadviseur meebrengen.

9.2 De reisadviseur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden.
c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisadviseur en/of krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisadviseur kunnen worden toegerekend.

9.3 De reisadviseur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven.

9.4 Voor zover de reisadviseur aansprakelijk gehouden kan worden voor door de reiziger geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in de overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.

Artikel 10 – Verplichtingen van de reiziger

10.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisadviseur c.q. reisbegeleider ter bevordering van een goede uitvoering van zijn reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

10.2 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de reisadviseur c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger indien en voor zover de gevolgen van hinder en last hem kunnen worden toegerekend.

10.3 De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan de reisadviseur of diens vertegenwoordiger ter plaatse.

10.4 De verplichting van de reisadviseur om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reisongevallen- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reisongevallen- en bagageverzekering.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisadviseur en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen.

11.2 Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank van Utrecht.

11.3 Op de overeenkomst en alle daaruit vloeiende verplichtingen is het Nederlandse rechtssysteem van toepassing. De reisadviseur is aangesloten bij de IAGTO.

Reisadviseur Jan Alofs van Choice Travel

Jan Alofs is na zijn toeristische opleidingen al sinds 1985 werkzaam in het toerisme. De kennis, ervaring en persoonlijke service maken Choice Travel tot een betrouwbare en solide reisadviseur.

Wat is een reisadviseur:

Een reisadviseur kan mensen op verschillende manieren helpen met betrekking tot hun vakantie. Zo kan de adviseur helpen met het uitstippelen van een route en de gewenste accommodaties tijdens de reis. Vooral wanneer het om een reis gaat met veel verschillende locaties kan het nogal eens handig zijn om van te voren goed uit te zoeken op welke manier men het beste kan reizen.

Daarnaast heeft de reisadviseur veel kennis met betrekking tot reizen in verschillende landen. Door deze ervaringen weet men over het algemeen precies wat de mooie routes en plekjes zijn om te bezoeken. Ook de hotels die aangedaan worden zijn bekend. Tijdens de reis is de adviseur bereikbaar voor zijn klanten om deze te helpen met eventuele problemen. Het is erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels die gelden in de landen die aangedaan worden. Zo kunnen bepaalde gebruiken of gewoontes anders zijn dan in ons land. Omdat niet alle landen even gemakkelijk toegankelijk zijn is het soms nodig om van te voren al goed uit te zoeken of men extra papieren nodig heeft om een bepaald land in te komen. Ook op het gebied van preventie zal er vaak het nodige geregeld moeten worden zoals inentingen tegen bepaalde ziektes.

Ook is de reisadviseur vaak bekend met verschillende soorten vakanties, zoals wanneer iemand in het buitenland wil gaan golfen. De reisadviseur weet dan vaak de juiste golfbanen te vinden die bij de klant past. Zo kan het zijn dat iemand niet veel golfervaring heeft en dus extra begeleiding nodig heeft. De reisadviseur kan dan een golfPro adviseren en de juiste golfbanen uitzoeken die daar te plekke extra begeleiding kan bieden aan de gasten, om een zorgeloze golfvakantie te hebben.

De meeste reisadviseurs hebben zelf veel ervaring opgedaan in het buitenland, voordat ze kunnen werken als adviseur. Het adviseren van vakanties kan een hele klus zijn als het om een lange vakantie gaat en de klant wenst rond te trekken, of zelfs meerdere landen wil aandoen tijdens zijn vakantie. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen die in een land van West naar Oost willen rondtrekken, en daar moet dan veel voor geregeld worden zoals huurauto’s, busreizen of vliegtickets. Ook kan het zijn dat iemand niet alleen wil rondtrekken in het buitenland maar liever met een hele groep het land bekijkt. Dit soort groepen worden vaak vergezeld door een reisleider, die alle mooie en bijzondere plekjes kent in een land of bepaald gebied.

Om een goed reisadvies te kunnen geven zal er eerst een intake gesprek of mailcorrespondentie plaatsvinden, waar de klant zijn wensen kenbaar kan maken. Het is bijvoorbeeld geen goed plan om een ouder iemand een maand lang op een luchtmatras te laten slapen. Voor oudere mensen is het vaak beter om van hotel naar hotel te reizen en de dagtrips minder lang te maken. Jongeren daarentegen willen vaker actie, zijn meestal avontuurlijker, en vinden het slapen in de buitenlucht vaak minder erg. Ook kan het zijn dat er rekening gehouden moet worden met iemand zijn gezondheid en dat er om wat voor reden dan ook een ziekenhuis of doctor in de buurt moet zijn.

© 2016 Choice Travel